Obchodní podmínky

Provozovatelé internetového obchodu slavimestylove.eu

Karel Kolář
IČ:87929422
Nad Hvížďalkou 21
Soběslav 39 201
(Dále jen "sprostředkovatel")

A dodavatel

BalonkyPraha.cz
IČ:71862013
DIČ:CZ8602250404
U Libeňského pivovaru 18,
180 00 Praha 8
(Dále jen "Prodávající")

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu slavimestylove.eu vymezují vzájemné obchodní vztahy, práva a povinnosti mezi prodávajícím Petr Čermák - BalonkyPraha.cz IČ: 71862013 DIČ: CZ8602250404 a kupujícím (osobou fyzickou nebo právnickou, která v rámci internetového obchodu www.slavimestylove.eu učiní závaznou objednávku k odběru zboží).

Kupující učiněním závazné objednávky bez výhrad akceptuje tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky pro dodávku vybraného zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou pro obě strany závazné.

Obchodní podmínky pro nákup služeb a dekorací jsou uvedeny níže pod VOP.

I. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.1. Podmínkou pro naplnění elektronické objednávky je vyplnění předepsaných údajů uvedených v objednávkovém formuláři ,její následné odeslání elektronickou cestou a potvrzení objednávky prodávajícím rovněž elektronickou cestou na e-mail kupujícího, který kupující uvedl v objednávkovém formuláři.

1.2. Prodávající je ve všech případech oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, zpravidla e-mailem nebo faxem. Odmítne-li kupující objednávku autorizovat, je považována za neplatnou.

1.3. Kupní smlouva je uzavřena po té co jsou splněny výše uvedené podmínky.

1.4. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně odebrané zboží. Objednávka rovněž nebude potvrzena v případě, že zboží nebude mít prodávající na skladě. V takovém případě může být s kupujícím dohodnuta dodávka náhradního zboží nebo jiný termín dodání

1.5. Potvrzenou objednávku může kupující zrušit e-mailem bez jakýchkoliv sankcí a udání důvodu do dvou hodin poté co byla objednávka učiněna.

1.6. V ostatních případech může prodávající požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů s distribucí zboží. Prodávající může odstoupit od smlouvy a zrušit objednávku v případě, že výrobce již zboží nedodává nebo výrazným způsobem změnil cenu výrobku.

II. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1. Dodací lhůty jsou stanoveny individuálně pro každé jednotlivé zboží. V případě prodloužení této stanovené lhůty musí prodávající kontaktovat kupujícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu a navrhnou náhradní řešení vyřízení objednávky.

2.2. Zásilky lze doručit těmito způsoby:

a) Prostřednictvím přepravní služby bude zboží doručeno na dobírku za stanovenou cenu za doručení, která je připočítána k objednávce . Pokud bude zboží skladem nepřesáhne dodací lhůta 8 dnů. Prodávající si však vyhrazuje právo nenést odpovědnost za případné nedostatky ve službách přepravní služby.

b) Jiným způsobem, zásilkovou službou či osobním odběrem za případné dohody prodávajícího s kupujícím.

2.3. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit cenu za zboží včetně nákladů za jeho doručení.

2.4. Prodávající garantuje ceny stanovené v nabídce a to včetně DPH. Náklady spojené s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírka, poplatek za doručení mesengerem apod.) – pokud není stanoveno jinak, nese kupující.

2.5. Platbu předem zašle kupující převodním příkazem na účet prodávajícího s uvedením čísla objednávky.

2.6. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu. Místem dodání zboží je kupujícím uvedená adresa na objednávkovém formuláři. Kupující se stává vlastníkem zboží po zaplacení zboží a uhrazení nákladů spojených s jeho doručením.

2.7. V případě nedoručitelnosti zásilky a zaplacení zboží předem, bude kupujícímu vrácena kupní cena zboží. Prodávající není povinen vrátit částku za vynaložené poplatky související s odebráním zboží.

III. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

3.1 Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží) dle § 1829, odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vracet nelze zboží u něhož to zákon vylučuje. Jedná se zejména o dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu, o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele a zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, o dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, poruší li spotřebitel jejich originální obal, o dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

3.2. Pokud chce spotřebitel od smlouvy odstoupit, doporučujeme zvolit písemnou formu, například odesláním dopisu na adresu prodávajícího ve znění: "Chci odstoupit od smlouvy ze dne ..... ,číslo objednávky .... a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte číslo účtu). Datum a podpis". Zboží zasílané zpět doporučujeme spotřebiteli zejména dobře zabalit a pojistit. Zboží nelze zaslat na dobírku - takto zaslané zboží prodávající nepřijímá. Prodávající vrátí spotřebiteli vynaložené finanční částky kromě skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (dopravné a balné i kdyby nebylo účtováno) nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

3.3. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout zboží zaslané na dobírku.

3.4. Vrácené zboží je potřeba zaslat na adresu: BalonkyPraha.cz, U Libeňského Pivovaru 18, 180 00, Praha 8 - tel.: 774 008 656 - na jiných adresách nebude zásilka přijata.

IV. ZÁRUKA

4.1. Záruku na prodávané zboží poskytuje prodávající dle obecně závazných právních předpisů. Pokud u zboží není přiložen záruční list, plní jeho funkci dodací list nebo prodejní doklad. Zboží se vrací se vším doplňkovým příslušenstvím, které bylo součástí originálního balení. Zákazník spolu s vráceným zbožím poskytne vyjádření a důvod reklamování zboží.

4.2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, špatným skladováním nebo škodami způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací s výrobkem.

4.3. Záruka se nevztahuje na výrobky s odstranění pečetí výrobce, případně mechanicky poškozené, Prodávající má rovněž právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelně neoprávněné manipulaci se zbožím, který je v rozporu se záručním listem.

4.4. Místem uplatnění reklamace je sídlo provozovny prodávajícího, uveřejněné na internetových stránkách balonkypraha.cz.

4.5. Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem, nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží , není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,

- jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

4.6. Prodávají si v případě vrácení zboží kupujícím vymezuje právo nepřijmout zboží zaslané na dobírku.

4.7. Délku záruky upravují příslušné právní předpisy, zboží nakupované za účelem podnikání (IČ) má upravenou záruční dobu a to na 1 rok od data nákupu.

4.8. Reklamace zboží je potřeba zaslat na adresu: BalonkyPraha.cz, U Libeňského Pivovaru 18, 180 00, Praha 8 - tel.: 774 008 656 - na jiných adresách nebude zásilka přijata.

V. MOŽNOST UPLATNĚNÍ ROZPORU S KUPNÍ SMLOUVOU

5.1 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

VI. ZÁVĚRECNÉ USTANOVENÍ

6.1 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi BalonkyPraha a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme Kupujícímu nejdříve využít kontaktovat BalonkyPraha.cz pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

6.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí ve výše uvedeném znění a to ode dne , kdy byla uskutečněna elektronická objednávka kupujícím dle platných pravidel stanovených prodávajícím.

 

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné od 1.1. 2018

Přiložené dokumenty: Formulář pro vrácení a reklamaci zboží.

 

Obchodní podmínky pro nákup služeb a dekorací Balonky Praha.cz vymezují vzájemné obchodní vztahy, práva a povinnosti mezi prodávajícím ( Petr Čermák - Balonky Praha.cz) a kupujícím (osobou fyzickou nebo právnickou, která v rámci elektronické komunikace učinní závaznou objednávku).

Kupující učiněním závazné objednávky bez výhrad akceptuje tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky pro dodávku vybraného zboží, služeb a dekorací. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou pro obě strany závazné. 

I. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ SLUŽEB, DEKORACÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.1. Podmínkou pro naplnění elektronické objednávky je souhlas se zaslanou kalkulací prodávajícím.

1.2. Prodávající je ve všech případech oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, zpravidla e-mailem nebo datovou schránkou. Odmítne-li kupující objednávku autorizovat, je považována za neplatnou.

1.3. Kupní smlouva je uzavřena po té co jsou splněny výše uvedené podmínky.

1.4. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně odebrané zboží. Objednávka rovněž nebude potvrzena v případě, že termín pro dodání (zejména potisků balonků, nebude možné v zadaném termínu splnit).

1.5. Potvrzenou objednávku může kupující zrušit e-mailem bez jakýchkoliv sankcí a udání důvodu do dvou hodin poté co byla objednávka učiněna.

1.6. V ostatních případech může prodávající požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů. 

II. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1. Dodací lhůty jsou stanoveny individuálně pro každou jednotlivou zakázku. V případě prodloužení této stanovené lhůty musí prodávající kontaktovat kupujícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu a navrhnou náhradní řešení vyřízení objednávky.

2.2. Zásilky lze doručit těmito způsoby:

a) Prostřednictvím přepravní služby bude zboží doručeno na dobírku za stanovenou cenu za doručení, která je připočítána k objednávce. Prodávající si však vyhrazuje právo nenést odpovědnost za případné nedostatky ve službách přepravní služby.

b) Jiným způsobem, zejména službou BALON KURÝR nebo zásilkovou službou či osobním odběrem za případné dohody prodávajícího s kupujícím.

2.3. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit cenu za zboží včetně nákladů za jeho doručení.

2.4. Prodávající uvádí ceny bez DPH pro plátce DPH a včetně DPH pro neplátce DPH. Náklady spojené s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírka, poplatek za doručení mesengerem apod.) – pokud není stanoveno jinak, nese kupující.

2.5. Pro všechny zakázky je možná platba v hotovosti, platební kartou na provozovně prodávajícího, nebo pomocí zálohové faktury. Při stálé spolupráci, nabízíme také platbu fakturou se splatností.

2.6. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na dodacím dokladu, nebo zakázkovém listě. Místem dodání zboží je kupujícím uvedená adresa na objednávkovém formuláři. Kupující se stává vlastníkem zboží po zaplacení zboží a uhrazení nákladů spojených s jeho doručením.

2.7. V případě nedoručitelnosti zásilky a zaplacení zboží předem, bude kupujícímu vrácena kupní cena zboží. Prodávající není povinen vrátit částku za vynaložené poplatky související s odebráním zboží.

III.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

3.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí ve výše uvedeném znění a to ode dne , kdy byla uskutečněna objednávka kupujícím dle platných pravidel stanovených prodávajícím.

 

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné od 1.1. 2016